Ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en ajourført regnskabsvejledning for andelsboligforeninger. Hvis du er medlem af bestyrelsen i en andelsboligforening, er den nye vejledning næsten ikke til at komme uden om.

Hvis du er med i en andelsboligforenings bestyrelse, har du sammen med den øvrige bestyrelse ansvaret for at aflægge et retvisende årsregnskab for foreningen. Som bestyrelsesmedlem skriver du i årsregnskabet under på, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboligloven og foreningens vedtægter. Det er fortsat dit ansvar som bestyrelsesmedlem, selvom din forening måske har tilknyttet en administrator og en revisor.

Du kan få god inspiration og vejledning i at aflægge årsregnskabet i den nye regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, som Erhvervsstyrelsen netop har ajourført og udsendt.

Regnskabsvejledningen består af en vejledningsdel, som beskriver og forklarer nogle væsentlige regnskabsmæssige forhold, som alle bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger skal være opmærksom på, når årsregnskabet udarbejdes.

Regnskabsvejledningen indeholder også et modelregnskab, der konkret illustrerer, hvad en årsrapport kan indeholde, hvordan regnskabsopstillingerne kan se ud, og hvordan noter og regnskabspraksis kan formuleres.

Alle dele af regnskabsvejledningen er gennemgribende opdateret i forhold til Erhvervsstyrelsens tidligere vejledning ”Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening”.

Nogle af de væsentligste ændringer og præciseringer er:

 • Vejledningen sondrer skarpere mellem reglerne i årsregnskabsloven og reglerne i andelsboligloven. Hermed er det tydeligere, hvad der gælder for regnskabets balance og resultatopgørelse, og hvad der gælder ved opgørelsen af andelsværdien.
 • I årsregnskabet skal foreningens ejendom værdiansættes til enten kostpris eller dagsværdi. Der er fortsat ikke krav om at afskrive på ejendommen i årsregnskabet.
 • En forening, som værdiansætter ejendommen til dagsværdi i årsregnskabet, er efter årsregnskabsloven ikke forpligtet til at indhente en valuarvurdering hvert år. Bestyrelsen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af ejendommens dagsværdi på hver balancedag.
 • Hvis ejendommen værdiansættes til dagsværdi, kan prioritetsgælden fremover værdiansættes til kursværdi i årsregnskabet.
 • I modelregnskabet er den tidligere ”Administrator- og bestyrelsespåtegning” erstattet med en ledelsespåtegning, som alene afgives af foreningens bestyrelse. En erklæring fra foreningens administrator kan frivilligt medtages som en særskilt erklæring.
 • I modelregnskabet er den tidligere resultatdisponering nu opdelt i en egentlig resultatdisponering og en opgørelse af årets likviditetsresultat.
 • I modelregnskabet er gældsforpligtelser nu opdelt i balancen på kort- og langfristet gæld.
 • I modelregnskabet er egenkapitalopgørelsen nu en særskilt opgørelse efter balancen. Efter årsregnskabsloven er det ikke længere tilladt at vise egenkapitalopgørelsen som en note.
 • Modelregnskabet er opdateret med eksempler på beregning af andelskronen.
 • Modelregnskabet er tilpasset, så det alene indeholder de nøgleoplysninger, som foreningen er forpligtet til at medtage.
 • Modelregnskabet indeholder en række oplysninger, som er markeret med gråt. Der er tale om eksempler på, hvordan anvendt regnskabspraksis kan formuleres, når en forening anvender alternative metoder til værdiansættelse, alternative noteopstillinger og frivillige noteoplysninger.

Du kan finde Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via dette link: Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger