Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere?

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere?
Ledelsen i virksomheder, der har pligt til at registrere virksomhedens reelle ejere, skal huske at ajourføre det centrale register på Virk.dk, når der sker ændringer. Her kan du genopfriske reglerne, der netop er blevet præciseret og skærpet.

Aktieselskaber og anpartsselskaber skal på Virk.dk registrere virksomhedens reelle ejere og hvilke rettigheder, de reelle ejere har, eksempelvis i form af stemmerettigheder. Registreringspligten gælder også for blandt andet interessentskaber, fonde og foreninger, mens personligt ejede virksomheder med kun én ejer ikke er omfattet af registreringspligten.

Din virksomhed skal sørge for, at registreringerne om reelle ejere løbende er korrekte. Bliver virksomheden bekendt med, at der er sket ændringer, skal virksomheden derfor hurtigst muligt registrere de nye oplysninger. Det kan være tilfældet, hvis virksomheden får en ny medejer, eller hvis ejerkredsen i virksomhedens holdingselskab ændres. Det kan også være tilfældet, hvis der er indgået en ny ejeraftale, hvor en kapitalejer får vetoret over væsentlige beslutninger vedrørende virksomheden.

Mindst en gang om året skal virksomheden undersøge, om der er ændringer i forhold til de registrerede oplysninger. Resultatet af den årlige undersøgelse skal som noget nyt fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at indsamle og registrere korrekte oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Hvis pligten ikke overholdes, kan ledelsen eller virksomheden få en bøde, og i værste fald kan virksomheden blive tvangsopløst.

I mindre virksomheder er det ofte let at indsamle ajourførte oplysninger om reelle ejere. I større virksomheder, eller hvor virksomheden indgår i en koncernstruktur, kan det være mere kompliceret. Under alle omstændigheder skal virksomheden opbevare dokumentation for de indhentede ejeroplysninger i fem år efter det reelle ejerskabs ophør.
Virksomhedens revisor har fremover pligt til at indberette eventuelle uoverensstemmelser til myndighederne, hvis revisoren konstaterer, at registreringerne af de reelle ejere ikke svarer til de faktiske forhold. Denne nye indberetningspligt skal bidrage til at sikre, at registreringerne i det offentlige register er korrekte.

Reelle ejere
Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Det kan være i form af direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det er en indikation på reelt ejerskab, hvis en person har mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.