Personoplysninger

Har din leverandør personoplysninger om dig?

EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen giver dig en række rettigheder over dine personoplysninger, der behandles af private virksomheder, offentlige myndigheder eller enhver anden dataansvarlig. Du kan læse om dine rettigheder i det nedenstående.

 

Som følge af databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder over for en dataansvarlig, der behandler personoplysninger om dig. Formålet er at skabe åbenhed om, hvem der behandler personoplysninger om dig, give dig mulighed for at få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig samt give dig mulighed for at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet. Rettighederne omfatter:

 

Retten til at modtage oplysning om behandling af personoplysninger
Når en dataansvarlig indsamler eller behandler personoplysninger om dig, har den dataansvarlige pligt til på eget initiativ at oplyse dig om dette. Du har yderligere ret til selv at henvende dig hos en dataansvarlig for at få oplyst, hvilke personoplysninger denne ligger inde med om dig. Ofte vil indsamlingen ske i henhold til en kontrakt, som du indgår med den dataansvarlige, eksempelvis som kunde eller leverandør.

 

Retten til at få indsigt i personoplysninger
Udover, at du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger en dataansvarlig ligger inde med om dig, har du yderligere ret til at se disse oplysninger. Du har herudover ret til at modtage oplysninger om den eller de behandlinger, som den dataansvarlige foretager af dine personoplysninger.

 

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
Såfremt personoplysninger om dig er urigtige, har du ret til at få oplysninger rettet. Fremstår personoplysninger om dig ikke fuldstændige, har du ret til få fuldstændiggjort oplysningerne.

 

Retten til at få personoplysninger slettet
Du har, med visse undtagelser, ret til at få personoplysninger om dig slettet. Dette indebærer, at oplysningerne skal slettes således, at de ikke kan genskabes. Denne rettighed kaldes mere populært ”retten til at blive glemt”. I praksis vil denne ret dog blive forskudt, indtil udløbet af opbevaringspligter i eksempelvis revisor-, bogførings- og/eller hvidvasklovgivningen.

 

Retten til at begrænse behandling af personoplysninger
Du har ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger om dig, således at personoplysningerne alene opbevares hos den dataansvarlige og dermed ikke underlægges andre former for behandling, som eksempelvis direkte markedsføring.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at modtage personoplysninger om dig i et digitalt, struktureret og læsbart format til personligt brug. Du har desuden ret til at få overført personoplysninger om dig fra en dataansvarlig til en anden.

 

Retten til at gøre indsigelse
Selvom en given behandling af personoplysninger om dig er lovlig, har du alligevel ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. En indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger skal være begrundet ved din særlige, individuelle situation.